Kvalitet på uddannelsen

På VUC Lyngby er kvalitet og faglighed i højsædet

– på denne side kan du bl.a. læse om vores systemer til kvalitetssikring, fastholdelsesstrategi, handleplaner, nøgletal og studieplaner for vores 2-årige HF.

System til kvalitetsudvikling

VUC Lyngby er en succes, når kursister/elever opnår viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet – kort sagt et liv med flere valgmuligheder og højere livskvalitet. Det er den værdi, VUC skaber til samfundet.

Det skal et systematisk kvalitetsarbejde være med til at sikre. Kvalitetssystemet skal sætte VUC Lyngby i stand til at levere kvalificerede og reflekterede svar på, om vi gør de rigtige ting, og om vi gør dem rigtigt og nok.

Kvalitetssystemet er succesfuldt, når VUC Lyngby:

 • Dokumenterer egen praksis og resultater.
 • Kender kursisters/elevers, medarbejderes og aftageres synspunkter og holdninger til uddannelsen.
 • Anvender dokumentationen i en åben og kritisk diskussion af praksis.
 • Vurderer og fastlægger udviklingsbehov og muligheder.
 • Omsætter dette til planer og ny praksis.

Systemet i praksis

Målet er at sikre systematiske og regelmæssige selvevalueringer mindst hvert 3. år. Det betyder, at vi indsamler information og implementerer procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelses- og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse af uddannelsen.

Kvalitetssystemet skal blandt andet belyse:

 • Hvordan institutionen er organiseret til at varetage det givne ansvar.
 • Sammenhængen mellem værdigrundlag og evalueringsstrategi.
 • Hvordan selvevalueringen gennemføres.
 • Hvilke processer institutionen har iværksat som led i opfølgningen.

Herudover skal kvalitetssystemet sikre en procedure for inddragelse af bl.a. kursister og medarbejdere i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Læs mere om vores kvalitetsudviklingssystem

Strategi og handleplaner

De seneste år har VUC Lyngby arbejdet med at udarbejde- og gennemføre vores handleplaner. Hvert år nedsættes en række udviklingsteams, der gennem året arbejder med de forskellige indsatser og mål i handleplanerne.

Nedenfor findes de seneste års handleplaner:

Evaluering af strategi 2020-2023

Handleplaner 2022-2023

Handleplaner 2021-2022

Handleplaner 2020-2021

 

 

Fokus på den gode studietid

Vi vil sikre en god ramme om vores kursisters/elevers studietid, og derfor har vi stort fokus på et godt studiemiljø og kursisttrivsel både i det daglige arbejde og i vores overordnede strategiske arbejde.

Hvert år gennemfører vi en trivselsundersøgelse blandt eleverne på den 2-årige HF.
Se den seneste trivselsundersøgelse

Vi foretager desuden undervisningsmiljøvurderinger.
Se den seneste undervisningsmiiljøvurdering

Derudover lytter vi til kursisternes/elevernes ønsker i det daglige arbejde og har et aktivt og engageret kursistråd.

Kursistrådet arrangerer blandt andet sociale arrangementer og deltager med to repræsentanter i bestyrelsesmøder.

Fokus på kursisternes gennemførsel

På VUC Lyngby gør vi en stor indsats for at sikre, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og også gennemfører en videregående uddannelse bagefter.

Fastholdelsesindsatsen relaterer sig samtidig til de mål, Undervisningsministeriet har meldt ud:

“Alle kursister skal blive så gode, de kan, de skal trives, og den sociale arv skal brydes.”

Fastholdelsesstrategien er dermed med til at sætte rammen for kursisternes/elevernes læring og udvikling af faglige, almene, personlige og sociale kompetencer.

Læs hele VUC Lyngbys fastholdelsesstrategi

Fraværstal

Målsætningen for VUC Lyngby og Lyngby HF er ved målrettet arbejde med fastholdelsesstrategien i centrum at nedbringe fraværet blandt kursisterne med 10%.

Der arbejdes med strategien på forskellige steder og niveauer i organisationen: i skabelsen af et godt studiemiljø, i forbindelse med undervisningen, gennem vejledning og tutorfunktionen og på ledelsesniveau.

Fraværstal (2018):

 • Den 2-årige HF: 19,4 %
 • HF-enkeltfag: 23,8 %
 • GSK: 10,2 %
 • Det samlede gennemsnitlige fremmøde-fravær: 22,1%
 • Det samlede gennemsnitlige skriftlige fravær: 34,6%

Aktuelle studieplaner for den 2-årige HF

Nøgletal

– fuldførelse, videreuddannelse og karakterstatistikker