Strategisk arbejde

På VUC Lyngby tilbyder vi uddannelse for livet

 

Mission, vision og værdier

– På VUC Lyngby arbejder vi ud fra tre kerneværdier funderet i FNs verdensmål:

Bæredygtighed

Vi har som mål at levere bæredygtighed i alle aspekter af organisationen. Bæredygtighed er derfor en kerneværdi i undervisningen, den daglige drift, arbejdet med planlægning og strategi samt vores kernefortælling.

Kerneværdien bæredygtighed er især knyttet til verdensmålene klimaindsats samt sundhed og trivsel.

Empowerment

Vi vil, at kursisterne/eleverne udvikler demokratisk dannelse og troen på sig selv ved at give dem oplevelsen af at kunne flytte noget og forandre tingene til det bedre gennem deres indsats.

Empowerment er især knyttet til verdensmålene kvalitetsuddannelse og partnerskab for handling.

Diversitet

Vi ser det som vores opgave at møde hver enkelt kursist, hvor kursisten er, og vi sætter fokus på muligheder i stedet for begrænsninger med henblik på læring og udvikling.

Diversitet er især knyttet til verdensmålene sundhed og trivsel samt partnerskab for handling.

Vores vision

VUC Lyngby vil understøtte opfyldelsen af FN’s verdensmål ved at:

 • indtænke klima og bæredygtighed kontinuerligt
 • øge mobiliteten på arbejdsmarkedet og styrke virksomhedernes konkurrenceevne
 • levere et rummeligt og attraktivt arbejds- og studiemiljø, der skaber gode rammer for læring, udvikling og trivsel
 • levere kvalitetsuddannelse, der passer til kursisters og elevers nuværende og kommende livssituation

Vores mission

VUC Lyngby tilbyder uddannelse for livet.

VUC Lyngby løfter unge og voksnes faglige niveau og gør dem til aktive medspillere i det demokratiske, danske samfund, både som studerende, medborgere og erhvervsaktive med mangfoldige muligheder.

VUC Lyngby tilbyder uddannelse, der giver unge og voksne kompetencer til at tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. VUC Lyngby giver desuden mulighed for at bygge ovenpå eksisterende uddannelse og kompetencer i et livslangt læringsperspektiv.

VUC Lyngby leverer kvalitetsuddannelse.

Strategi & verdensmål

– På VUC Lyngby er vi med i kampen for at nå FNs verdensmål og især:

 1. Verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse
 2. Verdensmål nr. 13 En styrket klimaindsats
 3. Verdensmål nr. 17 Globale partnerskaber
 4.  Verdensmål nr. 3 Kultur og trivsel

Sådan arbejder vi for at nå vores mål:

Verdensmål 4 - kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse – kvalitet og vidensdannelse

 • Udvikling af et nyt e-learningskoncept.

 • Udvikling at et koncept for systematisk kvalitetssikring og udvikling af undervisningen.

 • Udbredelse af arbejdet for kursisternes digitale dannelse og demokratiske dannelse.

 • Udbredelse af flipped learning som didaktisk metode.

 

 

 

Verdensmål 13 - klimaindsats

Klima og bæredygtighed

 • Inddragelse af arbejdet med klima og bæredygtighed i undervisningen.

 • Gøre skolen mere bæredygtig.

 

 

Verdensmål 17 - partnerskaber for handling

Kunderne i centrum i det eksterne samarbejde

 • Sikre brobygning til og fra VUC Lyngby.

 • Tilrettelæggelse af undervisning til virksomheder hurtigt.

 • ‘Brande’ VUC Lyngbys nye kernefortælling.

Verdensmål 3 - sundhed og uddannelse

Kultur og trivsel

 • Arbejde med social kapital og kursisttrivsel

 • Sikre kursisttrivsel med fokus på øget gennemførelse.