Whistleblowerordning på VUC Lyngby

Her på siden kan du læse om VUC Lyngbys whistleblowerordning. Du kan blandt andet læse, hvilke forhold som typisk er eller ikke er omfattede, og hvordan du bruger ordningen.

VUC Lyngbys whistleblowerordning

VUC Lyngby har oprettet en whistleblowerordning. Indberetning sker på en ekstern platform som tilgås via link nederst på denne side.

Al kommunikation foregår på platformen, som er et lukket system, og som samtidig kan håndtere anonyme henvendelser.

Alle henvendelser håndteres af Jens Bernhart, chefkonsulent for planlægning og kvalitet. Men heller ikke Jens Bernhart har adgang til anonyme indberetteres identitet. Eventuelle klager over Jens Bernhart rettes direkte til rektor Inge Voller.

Det er lovpligtigt for alle virksomheder med mere end 50 ansatte at have en whistleblowerordning.

FAKTA OM ORDNINGEN

  • Du kan indberette oplysninger om ulovligheder og øvrige alvorlige forhold uden om vores sædvanlige rapporteringskanaler.
  • Udgangspunktet er fortsat, at eventuelle bekymringer drøftes med den relevante leder/person i vores organisation, hvilket til enhver tid kan gøres uden risiko for repressalier.
  • Føler du dig utryg ved at gå direkte til den relevante leder/person i organisationen, eller hvis du har gjort det, men ikke føler, at sagen er blevet håndteret korrekt, kan du anvende denne whistleblowerordning til at indberette oplysninger anonymt.
  • Whistleblowerordningen må ikke anvendes til at indberette falske anklager, bevidst usande oplysninger eller i øvrigt angive oplysninger, som du ikke har rimelig grund til at antage, er korrekte.

Forhold som er omfattet af ordningen

Strafbare forhold
fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.

Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen
fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el.lign.

Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
fx om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.

 


Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen:
fx grov chikane.

Seksuel chikane
– fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
– fx urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller direkte forkerte/vildende oplysninger.

 

Forhold som IKKE er omfattet af ordningen

Indberetninger om dit eget ansættelsesforhold:
– herunder fx utilfredshed med arbejdstider og løn, medmindre en sådan indberetning vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold f.eks. seksuel chikane.

Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter:
– fx sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Overtrædelser af bagatelagtig karakter og overtrædelser af accessoriske bestemmelser:
fx dokumentationspligter og underretningspligter.

Sådan anmelder du en sag

Du opretter en indberetning ved at trykke på knappen ”Opret rapport”, hvorefter du følger instruktionerne på siden. Du bestemmer selv, om du vil være anonym eller ej. Når du indsender en indberetning, får du et personligt sags-ID og en adgangskode, som du kan bruge til at logge på whistleblowerportalen. Via whistleblowerportalen kan du kommunikere anonymt med os, hvis du ønsker dette.

Du vil få en bekræftelse på, at vi har modtaget din indberetning inden for 7 kalenderdage.

Vi anbefaler, at du gemmer dine login-informationer, dels fordi det kan være nødvendigt for os at indhente yderligere oplysninger, for at vi kan færdigbehandle sagen, og dels for at du har adgang til de oplysninger, du har sendt til os.

Skulle vi få behov for at indhente supplerende oplysninger, vil dit eventuelle ønske om anonymitet blive respekteret, hvilket også er årsagen til, at al kommunikation foregår via portalen.

Alle henvendelser inkl. oprettede sager vil blive slettet automatisk efter 3 år.

Anmeld en sag som ansat   Anmeld en sag som kursist/elev   Anmeld en sag som ekstern