Kontakt vedrørende persondata

Har du spørgsmål til dine persondata, eller mener du, at de er blevet misbrugt af VUC Lyngby, kan du henvende dig til:

Inge Voller
Rektor
Mobil: 24 48 64 85
E-mail: ivo@vuclyngby.dk

Anne Lene Pugholm
Databeskyttelsesrådgiver
Mobil: 2526 6975
E-mail: alpu@itcn.dk

Oplysningspligt om privatlivspolitik for kursister/elever på VUC Lyngby

25. maj 2018 trådte EUs Persondataforordning i kraft. Derfor skal vi oplyse dig om, hvilke data vi opbevarer om dig samt hvilken databehandling og videregivelse vi foretager, mens du er kursist/elev hos os.

Indsamling
VUC Lyngby indsamler og opbevarer personoplysninger om dig, når du tilmelder dig forløb, hold og tests. Dette er som udgangspunkt: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nummer, kursistnummer, eksamensoplysninger, holdtilmeldinger, fag, niveau, karakterer, testresultater og forsørgelsesgrundlag. Denne indsamling og behandling er nødvendig for, at vi kan optage dig som kursist på VUC Lyngby samt overholde relevant lovgivning. Ved at tilmelde dig, accepterer du, at VUC Lyngby indsamler, behandler og opbevarer disse personoplysninger.

Derudover kan vi i særlige tilfælde have brug for at indsamle og behandle fortrolige og følsomme person‐ oplysninger om dig, fx hvis du henvender dig i studievejledningen eller er ordblind. Disse personoplysninger kan fx omfatte helbredsoplysninger med særlig relevans i eksamenssituationer, studiestøtte mv.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre, fx offentlige myndigheder eller politiet, hvis det står i loven eller er bestemt af en offentlig myndighed, at vi skal gøre det.

Anvendelse
Vi skal bruge dine personoplysninger, når vi skal oprette dig i vores IT‐systemer. Herudover skal vi bruge dine personoplysninger med det formål at vi skal administrere betaling for og refundere deltagerbetaling, SU‐administration, ansøge om forskellige tilskud (fx studiestøtte, tilskud til hjælpemidler mv.), administrere fravær, kommunikere med og indberette til offentlige myndigheder.

Dine personoplysninger anvendes ikke til profilering, fx annoncering, medmindre du giver dit samtykke hertil.

VUC Lyngby opbevarer personlige oplysninger opbevaret sikkert og fortroligt.

Vi behandler dine oplysninger som led i vores administration af dig som kursist på VUC Lyngby, dette gøres som offentlig myndighedsudøvelse eller i din interesse.

Videregivelse
Vi sender dine personoplysninger til andre firmaer, som er IT-leverandører for os, fx Systime, Uni-login (STIL). Det sker for at give dig adgang til de undervisningsplatforme, vi anvender i undervisningen og for at kunne gennemføre holdevalueringer og trivselsundersøgelser (KTU og ETU).

STIL – Styrelsen for IT og Læring – opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål.

Vi videregiver dine oplysninger til diverse offentlige myndigheder, i det omfang vi er retligt forpligtet til det.

Vi er i øvrigt forpligtet til at videregive oplysninger om din studieprogression m.m. til politi, SSP samarbejde, UU eller andre offentlige myndigheder – efter konkret anmodning.

Adgang til elektroniske systemer
På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan medføre bortvisning.

Foto/video
Optager din lærer eller andre medarbejdere videoer eller tager billeder, hvor du er med på billedet – i undervisningssituationer, på studieture eller lignende – vil du mundtligt blive bedt om dit samtykke til, at billedet bliver taget og senere kan blive brugt på sociale medier eller lignende. Dette gælder selvfølgelig også, hvis du som kursist selv tager billeder eller filmer på skolen. Du skal indhente samtykke til, at andre fotograferes eller filmes og angive en begrundelse. Dine undervisere, andre medarbejdere og dine medkursister er i deres fulde ret til at sige nej til at blive optaget.

Ønsker VUC Lyngby at fotografere dig og anvende billederne i forbindelse med direkte markedsføring på fx skolens hjemmeside, til Facebook‐annoncer og i andet markedsføringsmateriale, vil du til det aktuelle formål bliver bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Det samtykke, du afgiver her, vil du altid kunne trække tilbage.

Videoovervågning
VUC Lyngby har opsat videoovervågningskameraer rundt på skolen både udendørs og indendørs. Videoovervågningen sker af sikkerhedsmæssige årsager og med kriminalitetsforebyggende formål. Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring VUC Lyngbys fysiske rammer, er der videoovervågning på området. VUC Lyngby vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

Alle optagelser gemmes i 3 uger hvorefter de slettes.

Logning af internetbrug
Brug af VUC Lyngbys netværk og computere logges. Det kræver personligt login at tilgå VUC Lyngbys computere, og når du bruger din egen, medbragte computer, tablet eller mobil, kan din færden på Internettet blive logget, hvis du er koblet på VUC Lyngbys trådløse netværk.

Rettigheder
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige. Du har også ret til at få udleveret alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. I disse tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Du kan ved henvendelse til studieadministrationen, opnå indsigt i dine personoplysninger, få slettet personoplysninger om dig selv, gøre indsigelse mod behandlingen og få begrænset behandlingen af personoplysninger.

Samtykke
Hvis du har givet samtykke, fx til anvendelse af foto/video eller til profilering i øvrigt, kan du trække dette samtykke tilbage. I så tilfælde skal du henvende dig til skolens administration.

Sletning
Efter endt studie på VUC Lyngby opbevarer vi dine data i minimum 5 år af hensyn til klageadgang, revision af regnskab mv. Dog opbevarer vi dine eksamensresultater i 30 år, jf. gældende lovgivning (eksamensbekendtgørelsen).

Ansvar for dine data – kontakt
VUC Lyngby, Nybrovej 114, Kgs. Lyngby, CVR 2974 8500, har dataansvar for dine persondata mens du er kursist/elev hos os. Rektor Inge Voller har ansvaret for, at dine data opbevares og behandles korrekt. Hun kan kontaktes på e-mail: ivo@vuclyngby.dk

Rektor Inge Voller har hovedansvaret for at persondataforordningen på VUC Lyngby er implementeret og bliver opdateret. Hvis du har spørgsmål, kan hun kontaktes på tlf.: +45 24486485 eller på e-mail: ivo@vuclyngby.dk.

Databeskyttelsesrådgiver
VUC Lyngby har ansat en databeskyttelsesrådgiver. Hun hedder Anne Lene Pugholm. Har du spørgsmål til dine persondata eller mener du, at de er blevet misbrugt af VUC Lyngby, kan du henvende dig til Anne Lene Pugholm på tlf.: 2526 6975 eller på mailadresse: alpu@itcn.dk.

Klagemulighed
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelses-forordningen.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk