Et godt studiemiljø

Vi har tillid til, at du:

 • er med til at skabe et godt studiemiljø.
 • tager medansvar og er loyal over for skolen.
 • møder andre med en positiv, tolerant og konstruktiv indstilling.
 • tager hensyn og viser andre respekt. Dette gælder både i samværet på skolen og på de sociale medier.

Studieaktivitet

Målet er at du gennemfører

Du er på VUC Lyngby for at gennemføre din uddannelse og få lært så meget som muligt. Den vigtigste forudsætning for, at du når dette mål, er at du er studieaktiv.

Når du er studieaktiv, motiverer du også dine medkursister. Vores mål er, at så mange som muligt gennemfører deres uddannelse, og alle medarbejdere vil gøre deres til, at det lykkes for dig.

Hvis du modtager SU, vil manglende studieaktivitet medføre, at du automatisk bliver frameldt SU.

Vær studieaktiv - så lærer du mest

Du er studieaktiv, når du:

 • kommer til alle timer.
 • kommer til tiden – også efter pauser.
 • afleverer alle skriftlige opgaver.
 • er aktiv i timerne.
 • tjekker Ludusweb, 365 og mail hver dag.
 • er med til at skabe et godt studiemiljø på dit hold og på VUC Lyngby i det hele taget.

Plagiat/snyd

Plagiat betyder, at du har kopieret en andens opgave eller har skrevet af fra en hjemmeside eller en bog uden at angive det som kilde. Hvis du plagierer en afleveringsopgave, tæller opgaven ikke som afleveret og du vil få en advarsel fra din studievejleder. Er der tale om, at mindre dele af opgaven er plagieret, vil din lærer indkalde dig til en samtale om reglerne for skriftligt arbejde.

Plagierer du igen dele af dine afleveringsopgaver, vil din lærer kontakte din studievejleder, og du får en formel advarsel. Plagierer du en gang til efter at have modtaget en advarsel, udmeldes du. Hvis du plagierer eller snyder til eksamen, bliver du bortvist fra eksamen.

Alle afleveringsopgaver skal være modtaget og godkendt af dine lærere senest hhv. den 15. november og den 15. april for at du kan gå til eksamen.

Vurdering af din studieaktivitet

Din studievejleder og dine lærere har løbende fokus på din studieaktivitet. Det har vi for at få dig til at være studieaktiv, så du gennemfører din uddannelse. 

Ved 10 % fravær får du automatisk et varsel i Ludusweb. Ved 25 % fravær bliver du automatisk udmeldt. Andre forhold vedrørende manglende studieaktivitet, fx hvis du ikke afleverer dine skriftlige opgaver, fører også til udmeldelse. Dispensation kan kun ske med ledelsens godkendelse.

Studieaktivitetsaftale

For en kort periode, fx i tilfælde af planlagt hospitalsophold, syge børn eller erhvervsrejse, kan din lærer undtagelsesvis indgå en skriftlig, fremadrettet studieaktivitetsaftale med dig. Den indebærer, at du skal være studieaktiv på en anden måde, fx ved at aflevere et skriftligt produkt svarende til at deltage i undervisningen. Hvis du ikke overholder aftalen, vil du efterfølgende blive registreret som fraværende. Det er din lærer, der ud fra en faglig vurdering afgør, om det er relevant at indgå en sådan aftale.

Dokumentation og registering

Det er et krav fra undervisningsministeriet, at kursisternes studieaktivitet skal registreres og dokumenteres.

Derfor registrerer din lærer hver undervisningsgang i Ludusweb, om du er til stede. Læreren registrerer også, om du afleverer opgaver og projekter. Du har selv ansvar for at holde øje med dit fravær, og om det er registreret korrekt.

Skolens værdier

Åbenhed, engagement, samarbejde og anvendelighed

Der er mange muligheder for at videreuddanne sig på VUC. Det betyder, at I, der vælger at gå på VUC Lyngby, har forskellige forventninger til selve undervisningen og forskellige meninger om det studiemiljø, der skal være omkring undervisningen.

Du vil møde kursister, der har andre erfaringer og forudsætninger, end du har. Det giver et spændende og mangfoldigt miljø, men det stiller også krav til dig og dine medkursister om at være åbne og engagerede for herigennem at skabe et godt og motiverende læringsmiljø.

Ordensregler

Regler for at sikre din tryghed, gensidig respekt og fokus på at lære

På VUC Lyngby har vi nogle enkle regler, som skal sikre, at alle er trygge, at alle udviser åbenhed og tillid og at fokus er på at lære så meget som muligt:

 • Du skal kunne se og høre din lærer og dine medkursister for at kunne lære – og de skal kunne se og høre dig. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund eller sidde med høretelefoner, når du deltager i undervisningen.
 • Du skal kunne identificere dig. Alle skal vise deres ansigt og ID ved indskrivning i studievejledningen og ved eksamen.
 • Du skal medbringe din egen bærbare computer. Computer og mobil anvendes som en naturlig del af undervisningen. Det er læreren, der bestemmer, om computer og mobil må være fremme og tændt.
 • Mad indtages kun i pauserne.
 • Stole og borde stilles på plads og affald fjernes, når du forlader et lokale.
 • Vi respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, og derfor kan religionsudøvelse ikke praktiseres på VUC Lyngby.
 • VUC Lyngby er røgfrit område. Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder også e-cigaretter.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
 • Vold, mobning og truende eller respektløs adfærd accepteres ikke.

De enkelte hold og den enkelte klasse kan udarbejde supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.