Ordensregler

VUC Lyngby er en uddannelsesinstitution for unge og voksne, der vil lære mere. Mulighederne for at videreuddanne sig på VUC er mange.

Det betyder, at de kursister, der vælger at gå på VUC, har forskellige forventninger til selve undervisningen og forskellige meninger om det studiemiljø, der skal være omkring undervisningen. Vi har derfor udviklet en pædagogisk profil som du kan se på hjemmesiden. Her kan du se, hvad vi lægger vægt på i undervisningen.

Du vil møde kursister med andre erfaringer og forudsætninger end dig. Det giver et spændende og mangfoldigt miljø, men det stiller også krav til dig og dine medkursister om at være rummelige og engagerede for herigennem at skabe et godt og motiverende læringsmiljø.

Vi har tillid til, at kursister på VUC Lyngby:

 • Respekterer skolens værdigrundlag med vægt på åbenhed, samarbejde, engagement og anvendelighed.
 • Medvirker til at skabe et godt studiemiljø
 • Tager medansvar og er loyale over for skolen
 • Møder andre med en positiv, tolerant og konstruktiv indstilling
 • Tager hensyn og viser andre respekt. Dette gælder både i samværet på skolen og på sociale medier.

Fælles regler for adfærd:

 • Snyd og kopiering af andres opgaver er ikke tilladt.
 • Elektroniske medier anvendes som en naturlig del af undervisningen, hvorfor du skal medbringe din egen bærbare computer.
 • Lærerne bestemmer hvornår og hvordan it og mobiler bruges i undervisningen.
 • Mad må kun indtages i pauserne.
 • Stil stole og borde på plads, og fjern dit affald når du forlader et lokale.
 • VUC Lyngby er røgfrit område. Rygning (det gælder også e-cigaretter) er ikke tilladt indendørs.
 • Vold, mobning og truende eller respektløs adfærd accepteres ikke.
 • Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen. Alle skal vise deres ansigt sammen-holdt med ID ved indskrivning i studievejledningen og ved eksamen.
 • Vi respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, derfor kan religionsudøvelse ikke praktiseres på VUC Lyngby.
 • Hvis du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, bliver du bortvist fra skolen.

De enkelte hold og den enkelte klasse kan udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.

Hvis reglerne ikke overholdes, iværksætter skolen sanktioner i form af advarsler, midlertidig udelukkelse fra undervisning eller bortvisning.

Hvis du er utilfreds med forhold på skolen, er du velkommen til at tage det op i Kursistrådet eller med ledelsen.

 

Studieaktivitet

Den væsentligste forudsætning for, at du gennemfører din uddannelse er, at du er studieaktiv. For at nå målet om at gennemføre vil dine lærere, tutorer og studievejledere gøre alt for at det lykkes. Der vil også være tiltag, der støtter dig i løbet af din uddannelse, fx tilbud om ekstra dansk på FVU-niveau, løbende feedback fra dine lærere, mulighed for psykologisk rådgivning, hjælp fra en studiecoach m.m.

Studieaktivitet indebærer:

 • At du er faglig aktiv i timerne
 • At du holder dig orienteret på LudusWeb, intranettet og på mail
 • At du bidrager aktivt til at skabe et godt studiemiljø
 • At du kommer til alle timer
 • At du kommer til tiden – også efter pauser
 • At du afleverer alle skriftlige opgaver.

Vurderings af studieaktivitet

Dine lærere og din studievejler har fokus på din studieaktivitet. Opfylder du ikke studieaktivitetskravene, bliver du indkaldt til en samtale med din studievejleder. Du skal desuden være studieaktiv for at modtage SU.

Ved 10 procents fravær modtager du automatisk et gult varsel i LudusWeb. Overstiger dit fravær 25 procent, frameldes du dit hold, og du kan ikke gå til eksamen. Du er forpligtet til selv at holde øje med eventuelle varsler og udmeldelser i LudusWeb.

Hvis du ikke er aktiv i timerne eller ikke afleverer dine skriftlige opgaver, kan du få en formel advarsel af studievejledningen med henblik på at forbedre din studieaktivitet.

Særligt for 2-årigt HF

For at rykke op på 2.år skal du have et gennemsnit på mindst 2.0.

Skriftlig opgaver

Enkeltfag HF og AVU

Alle afleveringsopgaver skal være afleveret til dine lærere senest hhv. den 15. november og den 15. april forat du kan gå til eksamen. 

Obligatoriske skriftlige opgaver

2-årigt HF

Du er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver. Hvis du ikke har afleveret dine skriftlige opgaver senest den 1. december og den 1. maj, kan du ikke indstilles til eksamen. Vi tilbyder ”opsamlingsheat” i forbindelse med de to deadlines, hvor du har mulighed for at få hjælp til at skrive dine skriftlige opgaver. Overholder du ikke aftalen, udmeldes du.

Ud over de løbende skriftlige opgaver er der nogle opgaver der skal afleveres, for at du kan komme til eksamen. Det gælder: 

 • 1. år: Historieopgaven og evalueringsopgaven i naturfag (oplægget til eksamen)
 • 2. år: Oversigt over værklæsning i dansk og Kulturfagssynopsis (i forbindelse med eksamen).

Studieaktivitetsaftale

For en kort periode, fx på grund af syge børn, planlagt hospitalsophold eller erhvervsrejse, kan din lærer undtagelsesvis indgå en skriftlig, fremadrettet studieaktivitetsaftale med dig.

Studieaktivitetsaftalen vil være formuleret på en sådan måde, at læreren reelt har mulighed for at vurdere, om du opfylder kravet om studieaktivitet på en anden måde end ved fremmøde. Aftalen vil indeholde en tidsramme og en præcisering af kravene til dig og indebærer at du afleverer et skriftligt produkt.

Studieaktivitetsaftalen laves skriftligt pr. e-mail eller i LudusWeb, og din lærer sørger for opfølgning. Hvis du ikke overholder aftalen, vil du blive registreret som fraværende i de timer aftalen omhandler.

Plagiat/snyd

Hvis du plagierer en afleveringsopgave, tæller opgaven ikke som afleveret. Er der tale om, at mindre dele af opgaven er plagieret, vil din lærer indkalde dig til samtale om regler for skriftlighed.

Plagierer du gentagne gange store dele af dine afleveringsopgaver, tager din lærer kontakt til din studievejler med henblik på at give dig en formel advarsel. Plagierer du igen efter at have modtaget advarslen, udmeldes du. Du bliver ligeledes bortvist fra eksamen, hvis du plagierer.