Nordisk Råd - Nordplus

I skoleåret 2016-17 samarbejder VUC Lyngby med skolen Keilir i Keflavik i Island. Vi har ansøgt om og fået bevilget et beløb fra Nordisk Råds organisation Nordplus til et udviklingsprojekt vedrørende et moderne og effektivt e-learningskoncept.

Samarbejde med Island

En gruppe lærere fra VUC Lyngby skal under et studieophold på Keilir udarbejde undervisningsforløb til elearning i tæt samarbejde med kollegaer fra Island. En lærer i dansk som andetsprog fra Keilir kommer på genbesøg for at lade sig inspirere af VUC Lyngbys mange tilbud om dansk som andetsprog.

Anette Holm, International koordinator

Status på Nordplusprojektet november 2016

Studiebesøg i Island

I ugen før efterårsferien deltog 3 elearningslærere og en koordinator i et studieophold på skolen Keilir. Her er en af uddannelserne en form for GSK (gymnasial supplering), kaldet Uni-broen, fordi den skal gøre kursister med mangelfulde gymnasiale uddannelser klar til universitetet. Undervisningen er tilrettelagt som elearning og weekendseminarer på en meget intensiv måde, som fordrer tæt kontakt mellem kursisterne, studievejledningen og lærerne for at sikre gennemførelse.

Vi blev meget positivt modtaget og arbejdede i løbet af ugen med udvikling af nye elearningsforløb med inspiration fra kollegaerne på Keilir, som vi dels talte med dels var på besøg hos i deres undervisning og i lydstudiet. Keilirs måde at arbejde for gennemførelse gav gode ideer til vores elearningskoncept.

Der blev også lejlighed til at besøge dels en ungdomsuddannelsescampus, hvor vi overværede en meget digitaliseret undervisningssituation på maskinmesteruddannelsen, dels en form for VUC, hvor vi hørte om kursister, der minder meget om vores egne, og om hvordan man håndterer disse ved meget tæt opfølgning.

Sprogligt klarede vi os på engelsk og var endda så heldige at møde en del islændinge, der taler perfekt dansk.

Gæstelærer fra Island

Tre uger senere genså vi vores værtinde fra Keilir, som underviser i dansk (som fremmedsprog), på VUC. Det var fint at kunne give lidt tilbage af den gæstfrihed, vi mødte i Island og hyggeligt at ses igen. Der var tilrettelagt et program med møder og undervisningssituationer på forskellige hold med dansk som 2. sprog på AVU og hf, dansk A på hf, ordblinde og engelsk på AVU samt socialt samvær blandet projektdeltagerne. Vi håber, at den islandske lærer fik et godt udbytte af sit besøg.

Status på Nordplusprojektet marts 2017

Siden studieturen til Island i oktober 16, har deltagerne arbejdet videre med projektet og gjort sig didaktiske overvejelser inspireret af, hvad de oplevede under besøgene. De har også vurderet hvad de har opnået med projektet. Her ses nogle betragtninger.

Samfundsfagslærer på VUC Lyngby, Kirstine Wind fortæller om sit udbytte af projektet:

”Jeg har med stor glæde deltaget i Nordplusprojektet til Island, der gav mig stor inspiration til hvordan elearningsarbejdet også kan struktureres. Det der gjorde mest indtryk på mig, var at høre deres pædagogiske overvejelser for at bruge indtalte lydklip i deres online materialer og at se deres primitive lydstudie, med tilhørende IT-personale, hvori kvaliteten af lærernes lydindtalingerne blev overraskende høj. Øget brug af kvalitetsoptagelser kunne jeg godt tænke mig at implementere ved alle elearningshold ved VUC Lyngby”.  

 

Dansklærer på VUC Lyngby, Tine Lottrup om hvad hun hidtil har opnået med projektet:

”Konkret har jeg udarbejdet et undervisningsforløb i Meebook (platform til undervisningsbrug) i skriftligt IT-forsøg i dansk, som alle, som underviser i dansk i dette semester deltager i - og Meebookforløbet er delt med alle dansklærer på HF”.

Fysik- og matematiklærer på VUC Lyngby, Ashuak France, fortæller, hvordan hun har videndelt med kollegaer:

”Jeg har lavet et elearningsforløb i fysik C inspireret af de geotermiske forhold på Island, som jeg lærte om under besøget deroppe. Forløbet er på Meebook (platform til undervisningsbrug), så det kan deles med mine fagkollegaer. Jeg er medlem i LMFK (Lærerforeningerne for matematik, fysik og kemi), og jeg overvejer at sende et elearningsforløb forløb i fysik c til foreningen.

Mine islandske kollegaer bruger programmet Moodle med stor succes, så det vil jeg i fremtiden gerne anvende til elearning i matematik på C-niveau.”

Dansklærer i dansk som andetsprog, Lise Schlemann, beskriver nye kulturelle kompetencer, hun fik i forbindelse med samarbejdet med den islandske lærers besøg på VUC Lyngby:

”Jeg fik en større viden om, hvordan islandske elever forholder sig til at blive undervist i dansk som fremmedsprog, herunder den status eleverne tillægger det danske sprog, og hvordan det kan påvirke deres lyst til (eller mangel på samme) at tilegne sig sproget. Det var givende og spændende, da mit fokus i min undervisning normalt er på dansk som andetsprog”.

Dansklærer på Keilir-skolen i Island, Sigrún Svafa Ólafsdóttir, beskriver og vurderer, hvilke konkrete resultater der hidtil er kommet ud af samarbejdet med kollegaerne under besøget på VUC Lyngby:

 ”Jeg fik rigtig meget ud af besøget i ordblindeafdelingen, den viden, jeg fik der, har jeg allerede brugt i min undervisning. Også rigtig mange gode ideer til danskundervisningen generelt.

Bedre viden om tankegang og metoder for ordblinde har været vigtig for vores skole”.

Afslutning

Der arbejdes videre med projektet frem til foråret 2017, hvor det afsluttes.

 

VUC Lyngby og Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram. I 2016 har VUC Lyngby været så heldige at får bevilliget penge til at udvikle et moderne og effektivt e-learningskoncept.

Fakta

Nordplus består af fem delprogrammer som henvender sig til forskellige målgrupper fra skoler til videregående uddannelser.

Programmet støtter mobilitet, projekter og netværksaktiviteter og er åbent for institutioner, organisationer og andre som har uddannelse og livslang læring som sit primære formål eller som arbejder inden for dette område.

Nordplus omfatter de fem nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland, samt Estland, Letland og Litauen.